Kamera samochodowa to niezwykle użyteczny gadżet każdego kierowcy. Lepiej mieć swoją ,,czarną skrzynkę" i oby się nigdy nie przydała niż jej nie mieć a żeby choć raz była potrzebna. Wideorejestrator zdecydowanie ułatwia dochodzenie swoich roszczeń od pozostałych kierowców. Warto więc zadbać aby był jak najlepszej jakości. Vantrue to marka kamer samochodowych premium, gdzie jakość zdecydowanie przewyższa cenę.

31 października 2013

Strefa konkursowa, czyli zgarnij gadżet bloga motoryzacyjnego Strefa Kulturalnej Jazdy...

W związku z tym, że coraz większa liczba osób zaczyna upominać się o gadżety z logiem bloga, postanowiłem w niewielkim stopniu temu zaradzić. Długo zastanawiałem się nad typem konkursu, aby nie było za łatwo, aby każdy miał okazję się wykazać inwencją twórczą. Długo również szukałem firmy, która zajmuje się produkcją gadżetów na niewielką skalę.
 
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku udało się. Gadżety przyszły wczoraj, także jeszcze cieplutkie. Jak je zdobyć? Zacznę od tego, że jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden gadżet. Zdobyć go natomiast jest w miarę łatwo, wystarczy... wymyślić hasło, motto reklamowe promujące bloga Strefa Kulturalnej Jazdy. Proste, prawda? Hasło powinno się kojarzyć z jazdą oraz z bezpiecznym i kulturalnym przemieszczaniem się naszymi machinami. Mam nadzieję, że znajdę wśród Was artystów, którzy stworzą takie hasła, które raz wypowiedziane na długo zostają w naszych głowach. Wiem, że kubek czy podkładka to nic wielkiego, ale zawsze to lepsze niż jakaś smycz, która i tak rzadko jest używana i nikomu niepotrzebna. Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin poniżej.

KONKURS TRWA OD 31-10-2013 DO 15-11-2013 włącznie, do tego dnia można przesyłać hasła reklamowe na mój adres mailowy aktywnymaz@gmail.com Dnia 16-11-2013 wybiorę trzy najlepsze, najciekawsze i w ogóle naj hasła. Nagroda główna to kubek, 2 nagrody pocieszenia to podkładki pod myszkę. 
Wysyłając maila prosiłbym Was aby jego temat brzmiał: MOTTO DLA BLOGA. 
Dziękuję za uwagę i życzę wielu twórczych pomysłów :)

Nagrody:

- 1 x kubek jako nagroda główna, na zdjęciu poniżej

- 2 x podkładka dla dwóch osób jako nagroda pocieszenia, na zdjęciu poniżejRegulamin konkursu

Wymyśl hasło reklamowe promujące blog StrefaKulturalnejJazdy.pl


Organizator
§1
Organizatorem konkursu pod nazwą „Wymyśl hasło reklamowe promujące blog StrefaKulturalnejJazdy.pl jest administrator w/w bloga, zwany dalej „Organizatorem”.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.)

Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu
§2
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 31.10.2013 do dnia 16.11.2013.
2. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony internetowej, tj. www.StrefaKulturalnejJazdy.pl, zwane dalej „stroną internetową”.
3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
4. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników.

Uczestnicy
§3
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

Istota Konkursu
§4
1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, czyli stworzeniu hasła reklamowego promującego bloga StrefaKulturalnejJazdy.pl oraz przesłaniu swoich danych: adres poczty elektronicznej (email), imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i numer telefonu.
Hasło reklamowe nie może być dłuższe niż 400 znaków (łącznie ze spacjami). Zadanie konkursowe należy wykonać w dniach od 31/10/2013 do 15/11/2013 włącznie.
2. Nagrodę w Konkursie otrzyma trzech wybranych przez Organizatora uczestników. Jedna nagroda główna oraz dwie nagrody pocieszenia. Laureaci zostaną wyłonieni w dniu 16-11-2013.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie hasła reklamowego promującego blog StrefaKulturalnejJazdy.pl, które nie może być dłuższe niż 400 znaków (łącznie ze spacjami) i podanie swoich danych osobowych, o których mowa w §4 ust. 1 powyżej.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejsca zamieszkania (tylko nazwę miejscowości) na stronie internetowej, w razie przyznania Uczestnikowi nagrody.

Uczestnictwo w konkursie
§5
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe i przesłać je na adres: aktywnymaz@gmail.com w temacie wpisując MOTTO DLA BLOGA oraz spełnić warunki określone w par. 4 ust. 3.
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. W przypadku kilku zgłoszeń tego samego uczestnika, każde zgłoszenie będzie uważane za skuteczne, ale tylko jedno może zostać nagrodzone.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego hasła. W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być:
a) zawarcie w haśle treści, która może stanowić reklamę podmiotów innych niż blog Organizatora,
b) zawarcie w haśle treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe, itp.
c)  uzasadnione przypuszczenie co do naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich.

Prawa autorskie
§6
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone do Konkursu hasło reklamowe jest przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanego hasła reklamowego na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z Konkursem.

Wybór nagradzanych tekstów haseł reklamowych
§7
1. Łącznie wybrane i nagrodzone zostaną trzy osoby zgodnie z zapisem pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Wyboru nagrodzonych uczestników dokona administrator bloga czyli Organizator.
3. Administrator dnia 16-11-2013 wyłoni 3 laureatów, którzy stworzyli najciekawsze hasła reklamowe - najwyżej ocenione lub wyróżnione z punktu widzenia kreatywności.
4. Organizator skontaktuje się z laureatem na przesłany adresy e-mail, w celu uzyskania danych niezbędnych do przekazania nagrody.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.
6. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
7. Po wybraniu przez Organizatora zwycięzcy, nagrody zostaną wysłane na przesłany adres korespondencyjny. W przypadku niepodania danych do przesyłki nagrody zgłoszenie konkursowe będzie uważane za nieważne.
8. Lista zwycięzców (imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania) opublikowana zostanie na stronie Organizatora i dostępna będzie przez nie mniej niż 10 dni.
9. Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania laureata w przypadku, gdy żadne z haseł zgłoszonych na Konkurs nie spełni oczekiwań Organizatora.

Nagrody i ich przekazanie
§8
1. Nagrodę główną za najlepsze hasło reklamowe w Konkursie stanowi kubek z logiem bloga StrefaKulturalnejJazdy.pl Nagrodę pocieszenia za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca stanowi podkładka pod myszkę z logiem bloga StrefaKulturalnejJazdy.pl
2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
4. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.
5. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom, na wskazany przez nich adres korespondencyjny, w drodze przesyłki kurierskiej lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie do dnia 25.11.20132 r., na koszt Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Odpowiedzialność
§ 9
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz firmy kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

Dane osobowe
§ 10
1. Uczestnik Konkursu, będący osobą fizyczną, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu, będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora z wyłączeniem podmiotów trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), jest Organizator konkursu.

Postanowienia końcowe
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.StrefaKulturalnejJazdy.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 październik 2013 r.

AM
Strefa Kulturalnej Jazdy

6 komentarzy:

 1. "Hasło powinno się kojarzyć z jazdą oraz z bezpiecznym i kulturalnym przemieszczaniem się naszymi machinami". Nie wszystkie wybrane hasła to robią... no ale po co trzymać się regulaminu...

  OdpowiedzUsuń
 2. Liczyłem na twórczość i pomysłowość. Hasła w stylu "kulturalnie i bezpiecznie" były po prostu słabe. pierwsze trzy jak najbardziej kojarzą się i idealnie pasują do bloga. Reszta nagrodzona również za twórczość, krótko pisząc najlepsza szóstka i już :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Fantastic website. A lot of helpful info here. Thanks to the effort

  OdpowiedzUsuń
 4. Extremely pleasant and fascinating post. Continue posting. We're waiting

  OdpowiedzUsuń
 5. Thanks for sharing the informative post. Keep on writing

  OdpowiedzUsuń
 6. I really like your post, I always like to read quality content

  OdpowiedzUsuń

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter

Kasyno z darmowymi spinami zawsze przyciągały nowych graczy, gracze otrzymują free spins za rejestrację lub jako ekskluzywny bonus od www.casino-online24.pl. Graj w kasyna bez weryfikacji online w www.bet-kasyno.info. Blog motoryzacyjny 2021 - kultura na drodze to priorytet.